08-643 60 70

Integritetspolicy

KI RÖR AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga
information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn gällande vår behandling av
dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet.
T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter
även om inga namn nämns.
Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är
personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.
Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om
den utförs automatiserat eller ej.
Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning,överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
KI RÖR AB är ansvarig. Org. Nr 556820–9034. Box 2006 19402 Upplands Väsby

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål
(varför)?

Ändamål: För att kunna hantera order/ beställning, leverans och rot-ansökan
Hantering av:
- Leverans och installation, inkl. kontakter gällande leverans.
- Identifikation och ägaruppgifter gällande fastighet där arbete/ leverans sker
- Hantering av inbetalning
- Hantering av reklamations- och garantiärenden
- För att kunna hantera bokningar av tjänster
- För att kunna hantera kundserviceärenden
- För att utföra kundundersökningar och inkalla omdömen
- För att utför ROT-ansökningar till Skatteverket

Ändamål: För att kunna hantera order, köp och ev. garanti- och
reklamationsärende

Behandlingar som utförs för order/ servicearbete:
- Kontaktuppgifter till kund såsom mobilnummer och mailadress
- Adresskontroll
- Hantering av personnummer
- Hantering av fastighetsbeteckning för ROT-ansökan
- Hantering av ev. reklamationer- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter:

- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter t ex adress, e-post och telefonnummer
- Köpinformation t ex vilket jobb som utförts och vilket material

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina
köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in
personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).
De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt
adressuppgifter till dig.

2) Fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer samt bostadsrättsföreningens
organisationsnummer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden.

​I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi
dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och
enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller
reklambyråer).

2) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av
våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för
ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen
(t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal/ order). Vi kontrollerar
alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier
avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

​Vi delar även dina personuppgifter med vissa
företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr
hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
-Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt
personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och
personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige och alla
våra egna IT system finns inom Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)​.
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och
ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du
begära att få tillgång till uppgifterna .Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång
kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering
av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom
ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt
ofullständiga personuppgifter.

Begäran skickas till ​info@kiror.se

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer för bokning av rörarbeten för att
säkerställa att du som beställer arbetet också står som ägare av fastigheten/
lägenheten samt för ansökan av ROT-avdrag till Skatteverket.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot olaglig eller obehörig
behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de
personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna
uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och
den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna
in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd
Frågor gällande dataskydd mailas till info@kiror.se

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies