08-643 60 70

Miljö

Vision
Vår målsättning vad gäller miljö är att använda miljöanpassat material på ett sätt som effektiviserar och underlättar användandet ur miljö- och hälsosynpunkt på bästa sätt. Vi ska ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsoanpassat som möjligt.

Mission
För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå våra ambitioner ska vi
-införa och tillämpa ett Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras
-ha tillgång till och följa de lagar och förordningar som gäller för oss
-informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet
-i samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljö-information, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, förpackningar och transporter
-samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt
-aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning samt transporter till våra arbetsplatser
-bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering både på företaget och ute på arbetsplatserna

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies